Vánoce s Fidle 2000, program

06.09.2009 00:25

Vánoce s Fidle

 

Marie Chrástová, Věra Moravcová
Vendula Novotná, Jan Rejha - zpìv

Iva Čapková, Květa Kopecká - flétny
Jan K. Čeliš, Lenka Krausová - housle
Ludmila Zahrádková - viola
Zdeněk Vágner - kontrabas

Kristýna Matějková - recitace

pořad připravila Lenka Krausová

 

Kolada, dědku, kolada

dejte oříšek nebo dva!

Nedáte-li oříšek,

roztrhám vám kožíšek.

 

Fidle je sdružení hudebníkù, které se programově zamìøuje na lidovou píseň a lidovou hudbu. Rovněž považuje za dùležité zdùrazňovat regionální pohled na kulturu. To znamená, že si z národního pokladu lidových písní vybírá písnì z našeho kraje, ale také, že je interpretuje v místě, kde vznikly, to znamená právě na rùzných událostech místní kultury, vernisážích, konferencích apod., a rovněž, že spolupracuje s jinými soubory v místě či kraji.

 

Program

 

Přišel jsem k vám

Veliká je láska

Rodinná pøed Betlémem

Štěstí, zdraví

Poslyšte, křesťané

Přišla jsem k vám

 

J. I. Linek: Benedictus z Missy pastoralis

J. J. Ryba: Pastorela in D

L. Krausová: Pastorela pro tři nástroje

 

Co to znamená

Šla Maria

Pokoj, štěstí

Benecká koleda

Padla rosa

Hle, pastýřové, vstávejte

Pùjdeme my tam nahoru

Štědrý den ráno

Já panenka malinká

Kolada, dědku, koleda

Nastal nám den veselý

 

K. J. Erben: Śtědrý den

 

Slyšte, slyšte pastuškové

Zajíc běží k háji

Tichá noc

 

 

Hudební aktivity Lenky Krausové

Lenku Krausovou zná lomnická kulturní veřejnost z veřejných vystoupení, ze spolupráce s řadou kulturních organizací i v souvislosti s její prací uèitelky na smyècové nástroje v ZUŠLomnice n. Pop.

Při lomnické základní umìlecké škole vznikl v roce 1996 dětský folklórní soubor "Špalíček", který Lenka Krausová vede společně s Janou Polzerovou (hudební a taneční složka). Špalíček pořádá výchovné koncerty pro žáky matežských a základních škol, vystupuje veøejnì buï samostatnì èi ve spolupráci s jinými soubory. Účastní se pravidelně soutěží - obsadil 1. místo v oblastním kole soutěže ZUŠ ve høe lidových souborù v Pardubicích a získal tam několik zvláštních ocenění, za zpěv, za hru na violu a za folklorní stylizaci. Úèastnil se v ústředním kole národní soutěže ZUŠ v souborové hře lidových nástrojù ve Vysokém Mýtě.

Lenka Krausová je členkou hudebního sdružení Collegium musicum "Český ráj" (uměl. vedoucí doc. dr. Jiří Zahradník), lomnického souboru, který objevil a interpretuje dílo zdejšího rodáka Františka Doubravského. V "Českém ráji" hraje Lenka Krausová na housle a na violu. Komorní hudbě se věnuje i v dalších souborech, ve smyčcovém kvartetu OB ve Vrchlabí (viola) a v KSOKrM v Lomnici n. Pop. (dirigent Karel Jakubù). Vedle instrumentální hudby se Lenka Krausová vìnuje i sborovému zpěvu. Je členkou smíšeného pěveckého sboru Foerster při Lepařově gymnáziu v Jičíně.

Hudební aktivity Lenky Krausové jsou tak pøíkladem spolupráce hudebníkù, která je jedním ze základních pøedpokladù regionálního a místního kulturního dění a často podmínkou uskutečnìní některých kulturních událostí. Tato regionální spolupráce představuje společné koncerty a vystoupení jednotlivých těles, účast na některých projektech často znamená přizvání dalších hudebníkù či zpěvákù. Tak to dělá při větších podnicích Collegium musicum, a platí to rovněž například i pro semilské pěvecké sbory, Jizerku a Jizeran, s nimiž nìkteří hudebníci ze jmenovaných souborù spolupracují - nejčastěji právě o vánocích.

Fidle přichází letos se zcela novým vánočním programem. Jeho podstatnou částí jsou písnìěse sbírky J. J. Fučíka, které tedy pocházejí z tohoto kraje. Lenka Krausová tyto písně pro letošní vánoční koncerty upravila na základě studia fondù lomnického  muzea.

 -jkč-

 

 

 

Fidle, sdružení pro hudbu, uvádí poøad

 

Vánoce

s

Fidle

 

 

 

ve středu  6. prosince 2000 v 19 hodin

v Městském muzeu  v Lomnici  n. Pop.

 

 Fidle 2000

 

 

 

soubor nezachycuje původní formátování programu

 

 

 

 

 

 

 

Zpět