Literární cvičení II

05.08.2010 21:56

Literární díla/texty a práce s nimi II
četba, otázky, interpretace, kontext

Úkol číslo 1

Josef Kajetán Tyl / Strakonický dudák
Proč jde Švanda do světa? Co mu radí Kalafuna? Jaký názor má na peníze?
https://kramerius.mlp.cz/kramerius/MShowPageDoc.do?id=376067&mcp=&author=&s=JPG
skenované stránky na projektu Kramerius (hledáte-li, najdete většinou na stránkách na Wikipedii odkaz dole, k souvislé četbě můžete vytvořit soubor pdf v rozsahu max. 20 stran

Další hry na adrese https://cs.wikisource.org/wiki/Josef_Kajet%C3%A1n_Tyl
Které zde jsou nabízeny v digitální podobě?

Za jak dlouho má být svatba? https://kramerius.mlp.cz/kramerius/MShowPageDoc.do?id=376072&mcp=&author=&s=JPG

Jakou řečí mluví Rosava? Kdo to je? Jakou sehraje v dramatu později úlohu?
https://kramerius.mlp.cz/kramerius/MShowPageDoc.do?id=376077&mcp=&author=&s=JPG

Jak se chová Vocilka? Na co dbá nejvíce?
https://kramerius.mlp.cz/kramerius/MShowPageDoc.do?id=376077&mcp=&author=&s=JPG&p_ind=44&x=0&y=0  - a následující stránky

Výstup s duchy – popište, jaký má charakter. Co je to dramatická báchorka? Jsou všechny Tylovy hry napsány v tomto žánru? Ne-li, v jakém jiném?
https://kramerius.mlp.cz/kramerius/MShowPageDoc.do?id=376138&mcp=&author=&s=JPG

Jak se zachová v krizové situaci Dorotka? Dojde Švanda k nějakému poznání? Jak to formuluje?
https://kramerius.mlp.cz/kramerius/MShowPageDoc.do?id=376138&mcp=&author=&s=JPG&p_ind=85&x=0&y=0

Jak se zachová Vocilka? (následující strana)

Jak to dopadne s Rosavou?

Lesní panny (zpívají):

Budí se den,
A lásky sen
Zjeven.
Spojenci putujte,
V lůně blaha stůjte,
Jeť lásky sen
Vám vyjeven.

Jak na vás působí závěr hry? Jak na vás působí jazyk autora?


Jak je označena Tylova hra, která se nachází na adrese
https://kramerius.mlp.cz/kramerius/MShowPageDoc.do?id=387155&mcp=&author=&s=JPG

odehrává se „dílem ve Květolibech…, dílem v Praze
Jsou tam docela exotické postavy, které?

Kde se odehrává začátek děje? Vysvětlete termín „in medias res“. je paličova dcera, v jakém stavu je její otec šumař Valenta (na který nástroj hraje). Poslouchá Rozárka svého otce? Kde žije? Co provede otec a proč?
Dozvíte se na adrese
https://www.cesky-jazyk.cz/ctenarsky-denik/josef-kajetan-tyl/palicova-dcera.html  nebo i jinde – dozvíte se i, co provedl Valenta Kolínskému v Hamburku, jak se zachová Rozárka k otci, kdo přijde na to, jak to bylo atd.

Docela zajímavý konec:
Berta. Ba dosti jsme již navzájem se natupily, nuž odpusťme si! Žniši nás opustili, my neopustíme se; válku vypovíme všem mužům; ač jsme ženy jen, přec zvítězíme!

Fidlovačka

Jaký má podtitul?
https://cs.wikisource.org/wiki/Fidlova%C4%8Dka,_neb:_%C5%BD%C3%A1dn%C3%BD_hn%C4%9Bv_a_%C5%BE%C3%A1dn%C3%A1_rva%C4%8Dka/Obraz_prvn%C3%AD
ne obrázky, ale digitalizováno

Jak se člení hra? Jak začíná první výjev prvního obrazu? Jak vám připadají jména?
Co znamená slovo Fidlovačka, co vás napadne, když vyslovíte slovo dnes? (kromě Tylovy hry)
Jaké výchovné poslání má hra? Čím se toho dosahuje (už ve dvou skupinách postav)
https://www.cesky-jazyk.cz/ctenarsky-denik/josef-kajetan-tyl/fidlovacka-aneb-zadny-hnev-a-zadna-rvacka.html

Jak naznačuje Tyl negativní postoj k Němcům? (co znamená slovo Jammerweil). Ke které skupině patří máselnice Mastílková? Co znamená termín „nomen omen“? Co znamená slovo „švihák“? Jak se k takovým lidem staví Tyl?

Text najdete také na adrese
https://ld.johanesville.net/tyl-12-fidlovacka-aneb-zadny-hnev-a-zadna-rvacka?page=2

Řekněte, co to jsou za stránky. Najdete na těchto stránkách Tylův životopis? Kde se narodil,čím se živil, dokud byl ochotníkem, ve kterém divadle hrál také K. H. Mácha (Tyl byl ředitelem), ve kterém divadle dělal dramaturga, čím se živil, když musel toto divadlo opustit, do smrti. Který časopis redigoval (ten, který existuje dodnes).

Jak se jmenuje jeho nejznámější próza? Na stránkách najdete jeho stručný děj
zde:
https://ld.johanesville.net/tyl-09-dekret-kutnohorsky

Rozdělte Tylovo dílo do skupin podle žánrů. (pomoci může životopis na Literárním doupěti).

Úkol číslo 2

Karel Jaromír Erben
Ze kterých básní jsou následující ukázky:

1 Mateřídouško vlasti naší milé,
vy prosté naše pověsti,
natrhal jsem tě na dávné mohyle -
komu mám tebe přinésti?

2 Tma jako v hrobě, mráz v okna duje,
v světnici teplo u kamen;
v krbu se svítí, stará podřimuje,
děvčata předou měkký len.

„Toč se a vrč, můj kolovrátku,
ejhle adventu již nakrátku
a blízko, blizoučko Štědrý den!

3 A hle, pod tím dubem na mechovém loži
čí je ta postava veliká, hrozná?
Zvíře, či člověk v medvědí koži?
Sotva kdo člověka v tom stvoření pozná!
Tělo jeho — skála na skále ležící,
údy jeho — svaly dubového kmene,
vlasy a vousy vjedno splývající
s ježatým obočím tváři začazené;
a pod obočím zrak bodající,
zrak jedovatý, podobný právě
zraku hadímu v zelené trávě.
Kdo je ten člověk? A to mračné čelo,
jakými obmysly se jest obestřelo?
Kdo je ten člověk? Co chce v této poušti? —

4 Již jedenáctá odbila,
a lampa ještě svítila,
a lampa ještě hořela,
co nad klekadlem visela.

(pozor, může tam být chyták!)

Celý text Kytice najdete na adrese
https://cs.wikisource.org/wiki/Karel_Jarom%C3%ADr_Erben

(pozor, někde lze kliknout na název, na jiných stránkách „on-line“ v obrázcích)

V první části úvodní básně Kytice se a) vysvětluje název květiny „mateřídouška“, b) je básnickým oslovením Jitrocele, c) je botanickým výkladem, proč se určité květiny hodí k výzdobě hrobu

Ve druhé části Erben a) zaujímá obrozenecké stanovisko a zdůrazňuje základní životní hodnoty jako rodinu b) přirovnává spojení květin do kytice sbírce, kterou předkládá čtenáři, c) nastiňuje, jaké příběhy bude vyprávět

Běží žena, dolů běží,
pospíchá do chrámu Páně:
tu nablízku lesní stráně
kostel na pahorku leží.
A v úvale ku potoku
náhle ubystřuje kroků;
neb jak větřík volně věje,
z kostela slyšeti pění:
v kůru tam se právě pěje
Krista Pána umučení.

Ukázka z básně Poklad: V básni se líčí „cesta“ – kam žena dojde a co tam najde? Pokud nevíte, čtěte text dál (na webové stránkce). Kdy se tato ukázka odehrává? Dejte příklady na jiné „cesty“ v Kytici, dejte příklady zachycení krajiny. Jak vysvětlíte obrat „ku potoku“.

Na prahu tu žena stojí,
celá stojí oslepena;
očí pozdvihnout se bojí,
nemůž zříti do plamena.
Na levici dítě nese,
pravou levé mne si oko;

Co zdůrazňuje „pravá“ a „levá“? Před jakým stojí žena rozhodnutím? Proč bere kus zlata a zase je pokládá. O čem asi uvažuje?

A když zlato matka nese,
dítě se tu na ni třese,
třese a žalostně pláče:
„Mama, mama, ach, ach, mama!“
chytajíc ji ručinkama.
„Mlč, synáčku, mlč, mlč, hochu,
počkej jenom ještě trochu.“

Čeho dosahuje básník tímto vyjádřením? Je tu něco, co se v básni opakuje? Opakují se tu ještě jiné motivy? Jak to dopadlo se zlatem v první části?

Nehodnatě štěstí byla,
požehnání neužila.

Jaká je druhá rána vzápětí – ve druhé části. Čím dosahuje básník dramatičnosti?

Jak to nakonec celé dopadlo? Uveďte ještě alespoň dva či tři případy viny a trestu v básnické sbírce.

Ve kterých básních dochází k různým proměnám? Ve kterých hrají úlohu byliny/stromy apod., který evropský básník napsal celou velkou sbírku, v níž hraje úlohu „proměna“?

Která báseň se liší výrazně od ostatních?

Dáme si ještě jedno poznávání:

1 Okolo lesa pole lán,
hoj jede, jede z lesa pán,
na vraném bujném jede koni,
vesele podkovičky zvoní,
jede sám a sám.

A před chalupou s koně hop
a na chalupu: klop, klop, klop!
„Hola hej ! otevřte mi dvéře,
zbloudil jsem při lovení zvěře,
dejte vody pít!“

Jaký dramatický děj se tu zahajuje, zkuste to říci jednou větou.

2

Na topole nad jezerem
seděl vodník podvečerem:
„Sviť, měsíčku, sviť,
ať mi šije niť.

Šiju, šiju si botičky
do sucha i do vodičky:
sviť, měsíčku, sviť,
ať mi šije niť.

3 Okolo hřbitova
cesta úvozová;
šla tudy, plakala
mladá, hezká vdova.

Plakala, želela
pro svého manžela:
neb tudy naposled
jej doprovázela. —

Znáte ještě nějaká jiná díla, v nichž je výraznou postavou vodník? (báseň, opera, obrazy)

Které básně vybral režisér stejnojmenného filmu? Můžete uvést některá jména herců? Najděte na filmové databázi či na Wikipédii, pokud nevíte. Kdo ještě Kytici zpracoval – a zase jiným způsobem?

 

 

 

Znáte některou z lidových písní, jejichž texty najdete na straně
https://cs.wikisource.org/wiki/Proston%C3%A1rodn%C3%AD_%C4%8Desk%C3%A9_p%C3%ADsn%C4%9B_a_%C5%99%C3%ADkadla

Jak se jmenuje „tahle“?
Zakukala žežulička
     v lese v oboře,
     ach v lese v oboře!
zaplakala má panenka
     doma v komoře,
     ach doma v komoře!

Ja со pláčeš a naříkáš?
     vždyť ty budeš má:
až žežulka na vánoce
     třikrát zakuká.

Jak pak nemám naříkati,
     když nebudu tvá;
vždyť žežulka o vánocích
     nikdy nekuká!

Co znamená termín „antiteze“. Najdete ji v textu písně? Jaký typ rýmu má píseň?

Pak je pěkná také tato:
Zakukala žežulička
     v lese v oboře,
     ach v lese v oboře!
zaplakala má panenka
     doma v komoře,
     ach doma v komoře!

Ja со pláčeš a naříkáš?
     vždyť ty budeš má:
až žežulka na vánoce
     třikrát zakuká.

Jak pak nemám naříkati,
     když nebudu tvá;
vždyť žežulka o vánocích
     nikdy nekuká!
(část, přečtěte si ji celou, pokud ji neznáte)

Které Erbenovy pohádky znáte?

Kam byste vyrazili, kdybyste se chtěli dozvědět něco o básníkovi?

 

Zpět