Lützen

15.05.2012 20:37

Lützen
místa Albrechta z Valdštejna

Lützen, ani ne pětitisícové městečko v německé spolkové zemi Sasko-Anhaltsko, kousek od metropole Halle, je známé především svou bitvou, v níž se střetly vojska Albrechta z Valdštejna se švédským králem Gustavem Adolfem, který v bitvě padl. Charakteristiku jedné z rozhodujících bitev Třicetileté války, přesněji řečeno Švédské války (1630-1635) se dočteme na stránce Wikipedie (zde).

Ve městě se nachází Památník Gustava Adolfa II.. Na místě, kde švédský král padl, byl přivalen bezprostředně po bitvě velký balvan, který označoval místo jeho smrti, v roce 1837 byl vybudován podle návrhu architekta Schinkela baldachýn, v roce 1906 se započalo se stavbou pamětní kaple, v letech 1932 a 1982 (tj. ve výročních letech) byl památník kompletován dvěma dřevěnými domy, dovezenými ze Švédska (z Dalarny).

Při příležitosti výročí bitvy u Lützenu byla v zámku, který byl místem, kde se Valdštejn před bitvou utábořil, 24. března 2012 otevřena výstava „Krvavá aféra u Lützenu: Valdštejnův obrat“ ("Die blut'ge Affair' bei Lützen. Wallensteins Wende"). Na stránkách města ji inzerují následovně:

Der Generalissimus Albrecht von Wallenstein hatte vor der Schlacht bei Lützen am 6./16. November 1632 sein Hauptquartier im Schloss aufgeschlagen. Nach beinahe 380 Jahren ist er noch einmal im Schloss zugegen. Wer war dieser Mann, dem wir so viel Aufmerksamkeit widmen? Was sind seine Verdienste? Wieso musste er auf diese Art und Weise sterben? Alles Fragen, die die Ausstellung zu klären versucht.

Aber auch die Schlachtfeldarchäologie nimmt viel Raum im Schloss ein. Seit nunmehr fünf Jahren finden Untersuchungen auf dem Kampffeld von 1632 statt. Zu welchen Erkenntnissen ist man bis dato gekommen?

Im November 2011 wurde aus der Lützener Erde ein Massengrab geborgen und ins Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie nach Halle gebracht. Aktuelle Bilder von der Freilegung sind in der Ausstellung zu sehen. 

Die Ausstellung "Die blut'ge Affair' bei Lützen. Wallensteins Wende" endet am 29. Juli 2012.

Generalissimus Albrecht z Valdštejna rozbil před bitvou 6.-16. listopadu 1632 svůj hlavní tábor v Lützenském zámku. Po třistaosmdesáti letech se sem vrací. Kdo byl tento muž, kterému věnujeme tolik pozornosti? Co byly jeho zásluhy? Proč musel zemřít tímto způsobem? To jsou otázky, které se pokouší zodpovědět výstava .

Ale také archeologie bitevního pole zabírá velkou část výstavního prostoru v zámku. Už více než pět let se realizuje průzkum místa bitvy z roku 1632. K jakým výsledkům jsme k dnešnímu datu dospěli?

V listopadu byl vyzvednut z prostoru, kde se odehrávala bitva, masový hrob a byl převezen kompletně do Zemského památkového a archeologického ústavu do Halle. Na výstavě můžeme vidět aktuální obrázky z jeho zkoumání.

Výstava Krvavá aféra u u Lützenu: Valdštejnův obrat končí 29. července 2012.

 

Bitva u Lützenu
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bitva_u_L%C3%BCtzenu
https://www.cojeco.cz/index.php?detail=1&s_lang=2&id_desc=394177&title=bitva%20u%20L%FCtzenu
Seznam bitev třicetileté války
https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_bitev_t%C5%99icetilet%C3%A9_v%C3%A1lky
Přehled válečných tažení Albrechta z Valdštejna
https://www.libri.cz/databaze/dejiny/text/t43.html

Lützen
https://www.cojeco.cz/index.php?detail=1&s_lang=2&id_desc=55225&title=L%FCtzen
https://www.stadt-luetzen.de/de/

Stránky výstavy v zámku
https://www.wallenstein-luetzen.de/

Na těchto stránkách (za mým českým překladem uvádím originální text):

O muzeu:

V centru Lützenu, umístěný ve středu malého parčíku, se tyčí do nebes zámek se svou 43 metrů vysokou věží. První dokumenty dokládají stavbu hradu biskupy z Merseburku v roce 1252. Ve 14. století byl vybudován kolem budovy hradu vodní příkop. V roce 1538 nechal biskup Zikmund z Lindenau přestavět hrad na renesanční zámek. Kulaté věže, stejně jako arkýř a horní patro, nechal Johan August Patzschke, v jehož vlastnictví se zámek v 19. století nacházel, zbourat. Také vodní příkop už dnes neexistuje.

Určitě nejslavnějším hostem zámku byl generalissimus Albrecht z Valdštejna. Přebýval zde z 5. na 6. listopad 1632, před bitvou u Lützenu. Dnes se ve „Valdštejnově světničce“ nachází zámecká kavárna.

8. července 1928 bylo otevřeno muzeum. Dnes zabírá celý zámek.

Im Zentrum Lützens, inmitten eines kleinen Parks gelegen, ragt das  Schloss mit seinem 43 Meter hohen Turm in den Himmel. Erste Unterlagen belegen den Bau einer Burg durch die  Merseburger Bischöfe im Jahr 1252. Im 14. Jahrhundert wurde diese zu einer Burganlage mit Wassergraben ausgebaut. Erst 1538 hat Bischof Sigismund von Lindenau Umbauarbeiten zu einem Renaissanceschloss vornehmen lassen. Die Rundtürme, Erker sowie die obere Etage hat Johann August Patzschke, in dessen Besitz sich das Schloss im 19. Jahrhundert befand, abtragen lassen. Auch der Wassergraben existiert nicht mehr.

Der wohl berühmteste Gast des Schlosses war Generalissimus Albrecht von Wallenstein. Er bezog hier, vom 5. zum 6. November 1632, vor der Schlacht bei Lützen Quartier. Heute befindet sich in „Wallensteins Stube“ das Schlosscafé.

Am 8. Juli 1928 wurde das Museum eingeweiht. Heute hat es vom gesamten Schloss Besitz ergriffen.

O výstavě:

Albrecht z Valdštejna (1583-1634) je jedna z nejvíce fascinujících a zároveň nejvíce kontroverzních osobností 17. století a možná i nejen této doby. Válečník, vynikající ekonom, mecenáš umění, stavebník a diplomat, to jsou klíčová slova, která s ním mnohé spojují. Jeho tragická smrt, zavraždění domnělého zrádce, fascinovala celou řadu generací po jeho smrti, historiky, stejně jako literáty. Friedrich Schiller dal Valdštejnovi onu německou podobu jména „Wallenstein“, přestože se vlastně jmenoval „Waldstein“.

Na výstavě jsou vystaveny nálezy z bojiště v Lützenu z roku 1632, které byly zajištěny v minulých pěti letech. Vyprávějí vlastní příběh bitvy mezi vojsky Valdštejnovými a krále Gustava II. Adolfa Švédského

Mezinárodní výstava v Lützenu vznikla ve spolupráci s mnohými významnými institucemi v Německu, Švédsku, České republice a Švýcarsku, mezi nimi s Národnímu muzeem a Senátem České republiky v Praze či Státním muzeem ve Schwerinu a Muzeem Cheb.

Albrecht von Wallenstein (1583-1634) ist eine der faszinierendsten und umstrittensten Personen des 17. Jahrhunderts und vielleicht auch darüber hinaus. Feldherr, hervorragender Ökonom, Kunstmäzen, Bauherr und Diplomat sind Stichworte, die viele mit ihm verbinden. Sein tragischer Tod, die Ermordung des vermeintlichen Verräters, hat Generationen nach ihm fasziniert und Historiker wie Literaten in den Bann gezogen. Schiller prägte Wallensteins Namen, der eigentlich Waldstein hieß.

Innerhalb dieser Ausstellung werden Funde vom Lützener Schlachtfeld des Jahres 1632 ausgestellt, die in den vergangenen fünf Jahren geborgen wurden. Sie erzählen ihre eigene Geschichte der Schlacht zwischen den Heeren Wallensteins und Gustav II. Adolfs von Schweden.

Die internationale Ausstellung in Lützen entsteht zusammen mit vielen namhaften Institutionen aus Deutschland, Schweden, der Tschechischen Republik und der Schweiz, darunter das Nationalmuseum und der Tschechische Senat in Prag oder das Staatliche Museum Schwerin und das Museum in Cheb.

Zpět