Evropské geoparky

15.03.2011 15:41

Z desítek evropských geoparků, k nimž patří na našem území rovněž Český ráj a česko-bavorský park Egeria, jsem si vybral další čtyři parky, dva v Německu, jeden ve Francii a jeden ve Španělsku, o kterých pojednává tento článek.
Vulkaneifel, Německo
Přírodní a geopark TERRA.vita, Německo
Geologická rezervace Haute Provence, Francie
Kulturní park Maestrazgo, Španělsko

Vulkaneifel
Geopark Vulkanické pohoří Eifel (Vulkaneifel) se nachází v severoněmecké části rýnského pohoří Rheinisches Schiefergebirge, v oblasti Eifel u měst Daun, Hillesheim a Gerolstein. Park je známý svými prohlubněmi zvanými maary (něm. Maare), krátery vytvořenými vulkanickými explozemi vodní páry. Ty vznikají, když se stoupající magma dostane do kontaktu s geologickými vrstvami, které vedou vodu, a tím nárazově vznikají velká množství vodní páry. Hornina obklopující kontaktní zónu je těmito nárazovými vlnami rozbita a vržena směrem nahoru. V prostoru vyhozeném do povětří postupně vzniká trychtýřovitý explozívní kráter, maar. Vulkanické pohoří Eifel je „klasická“ oblast těchto kráterů na zemi, nářeční pojem z okolí města Daun se stal pojmem dnes používaným pro tuto geologickou formu takřka ve všech jazycích.

V prostoru širokém asi 30 km a dlouhém 50 km se nachází na 350 velkých a malých vulkánů. Devět prohlubní je ještě dnes naplněno vodou, jiné obsahují bahno, jsou vyschlé nebo erodované. První vulkanická fáze proběhla před 45-35 miliony let. Před 700 000 lety nastala druhá fáze vulkanické aktivity. Většina dnes vzniklých kráterů, naplněných vodou vznikla zhruba před dvaceti až čtyřiceti tisíci lety. Pro návštěvníka je zde více než dvěstě označených geologicky významných míst, k nimž vedou pěší stezky nebo cyklotrasy. Je zde pět muzeí. Již v roce 1988 byla otevřena v Hillesheimu první geologická stezka. Geopark Vulkanické pohoří Eifel byl jedním z předchůdců evropských a globálních sítí geoparků. Takto (zkráceně přeloženo) je popisován geopark „Vulkaneifel“ na německých stránkách UNESCO.

V Čechách máme rovněž jednu pozoruhodnou oblast, kde můžeme pozorovat podobné geologické útvary, jakými jsou bahenní sopky či mofettové krátery. Je to západočeská oblast SOOS, která rovněž aspiruje na začlenění do oblastí, které jsou v prostoru geoparků. Německý geopark byl uznán jakožto národní geopark v roce 2005, spolu s Vulkanickým parkem Mayen-Koblenz a Brohltal/Laacher See. Geopark je rovněž zakládajícím členem geoparků UNESCO.

https://www.unesco.de/vulkaneifel.html?&L=0
https://www.geopark-vulkaneifel.de/ngpve/index.php
https://cs.wikipedia.org/wiki/Maar
https://de.wikipedia.org/wiki/Ulmener_Maar
https://cs.wikipedia.org/wiki/Eifel (ví na německé stránce)
https://de.wikipedia.org/wiki/Rheinisches_Schiefergebirge
https://cs.wikipedia.org/wiki/Soos

Ještě jsem si vzpomněl, když jsem se díval na mapu: V tomto prostoru v oblasti pohoří Eifel, které se dělí na oblast Vysokého Eifelu a Vulkanického Eifelu, je městečko Gerolstein, zmiňované zde hned v úvodní větě . „Gerolsteiner Sprudel“ je minerálka, která je k dostání po celém Německu, srovnatelná třeba s naší Idou / Běloveskou kyselkou. Jak je zřejmé, minerální prameny a vulkanická činnost jsou spojité nádoby, tak jak to ukazuje i u nás oblast pramenů v západočeských lázních a uváděné rezervace SOOS.

Přírodní a geopark TERRA.vita

TERRA.vita je umělé slovo. My Jičíňáci víme, že terra znamená země (Valdštejnova Terra felix, šťastná země), u slova vita si i latiny neznalí domyslí, že se jedná o život (vitální). Název označující německý přírodní a geologický park v oblasti Teutoburského lesa, tedy v severozápadní části Německého středohoří, které přechází do oblasti Münsterland a Severoněmecké nížiny, je krajinou, kde se zachovaly rozdílné a pestré formy krajiny – přes výrazné působení lidské kultury.

Mezi pohořím Wiehengebirge a Teutoburským lesem se nachází Osnabrückcká hornatina (Osnabrücker Bergland), typická krajina středohoří se zajímavými geologickými antiklinálami. V saalské době ledové (cca. před 150 000 lety) se rozšířily ledovce ze severu až k těmto pohořím. Na Ankumské výšině („Ankumer Höhe“) na severu geoparku jsou koncové morény dodnes zřetelně rozpoznatelné. Geopark TERRA.vita umožňuje pohled na 300 000 let historie Země, například na základě lesů proměněných v kamenné uhlí, stop po tažení dinosaurů či nálezů z doby ledové.

Pro návštěvníky je připravena celá řada atrakcí, hornické muzeum, množství vykopávek z mladší doby ledové, největší saliny v severozápadní Evropě, jednoho z největších kamenných lomů atd. V Osnabrücku je to TERRA.park a nedaleko od něj informační centrum TERRA.vision, které přináší informace o dějinách Země. TERRA.vita je první z německých geoparků, který byl přijat do evropské sítě geoparků.

Geopark se nachází v kraji proslulém i z historického hlediska. Studenti německých gymnázií se učí o bitvě v Teutoburském lese, v níž Germáni pod vedením Arminia (Herrmanna zvítězili v třídenní řeži nad Římany. Pro ně to byla jedna z nejdrtivějších porážek v historii. Na památku bitvy byl v letech 1838 - 1875 nedaleko města Detmold postaven jeden z největších pomníků na území Německa (Herrmannsdenkmal im Teutoburger Wald). Jen vztyčený meč vítězného bojovníka je sedm metrů dlouhý.

https://www.unesco.de/terravita.html
https://www.naturpark-terravita.de/index.php
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bitva_v_Teutobursk%C3%A9m_lese
https://de.wikipedia.org/wiki/Varusschlacht
https://de.wikipedia.org/wiki/Hermannsdenkmal
https://www.hermannsdenkmal.de/

Geologická rezervace Haute Provence

Území se nachází v departementu Alpes-de-Haute-Provence v oblasti nazývané Provence-Alpes-Côte-d'Azur, tedy v jihovýchodní Francii. Hlavním městem departementu je Digne-des-Bains, „hlavní město levandulí“, zhruba velké asi jako Jičín (asi 17 tis. obyvatel). Město leží na úpatí Alp. V údolí říčky Eaux-Chaudes se nacházejí horké prameny radioaktivních, síranových, chlorobromových, arsenikových aj. vod. V moderních lázních v Digne-les-Bains se léčí pacienti s revmatickými a respiračními potížemi.(str. č. Wikipedie) Tato skutečnost – na našich stránkách už poněkolikáté – dokládá souvislost zajímavé geologie a prospěšných přírodních elementů pro lidské zdraví.

Území rezervace je součástí alpské vnější oblasti: jižní subalpínské masívy se nacházejí na hranici provensálské domény. Na celém území se nacházejí usazené horniny v období od stephanu do současnosti. (Název geologického období jsem nevěděl, jako pravděpodobně většina čtenářů neodborníků jako já – aniž bych chtěl kohokoli podceňovat, je to nejmladší období karbonu, termín používaný pro oblast Evropy, 299–303,9 mil. let před n. l.). Celá oblast je velkou učebnicí geologie, jak z hlediska vědeckého poznání, tak pro turisty, pro nějž je prvořadým lákadlem.
Když se díváme na obrázky, které ilustrují na stránkách evropských parků onu rezervaci, neubráníme se vzpomínce na kresby někdejších obřích podmořských sasanek a hlavonožců, kteří vypadali jako podivní kouzelníci se špičatými čepicemi, našeho Zdeňka Buriana, jak jsme je mívali ve školních učebnicích.  

https://www.europeangeoparks.org/isite/page/64,1,0.asp
https://www.resgeol04.org/reserve-geologique-alpes.html
https://www.resgeol04.org/Territoire.html

https://cs.wikipedia.org/wiki/Karbon
https://en.wikipedia.org/wiki/Carboniferous
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sediment%C3%A1rn%C3%AD_hornina

https://www.stramberk.cz/muzeumzb/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zden%C4%9Bk_Burian

Kulturní park Maestrazgo
(Cultural Park Maestrazgo)

Maestrazgo je přírodní a historická horská oblast ve Španělsku, umístěná na východním konci iberského horského systému. Zahrnují provincie Castellón, která je jednou ze tří provincií autonomního společenství (comunidades autónomas) Valencie (Valencijského společenství), a východní část aragonské provincie Teruel. Je to oblast, kterou obýval člověk už v pleistocénu, před 25 000 lety, a k němu se vztahuje zařazení do památky UNESCO pod jménem Rock art of the Iberian Mediterranean Basin (Skalní umění iberského Středomoří).

V roce 2008 odhalili paleontologové nedaleko Morelly neznámé druhy sauropodů, což jsou příslušníci obrovských býložravých dinosaurů. Oblast je vzhledem k široké škále nejrůznějších druhů flóry a fauny atraktivní živou čítankou přírody. Turistického rozmachu doznala od počátku devadesátých let minulého století, kdy se Španělsko otevřelo novým programům a zahájilo budování podmínek pro standardní turismus, k čemuž pomohlo i rozsáhlé čerpání finančních fondů z evropských zdrojů. Prohlášení oblasti Maestrazgo za evropský geopark přispívá rovněž k přílivu návštěvníků, kteří jezdí na nová místa za poznáním i za zážitky, které se jim zde nabízejí.

https://en.wikipedia.org/wiki/Maestrazgo
https://cs.wikipedia.org/wiki/Autonomn%C3%AD_spole%C4%8Denstv%C3%AD_%C5%A0pan%C4%9Blska
https://www.europeangeoparks.org/isite/geopark/40,1,0.asp
https://www.europeangeoparks.org/isite/page/66,1,0.asp
https://www.maestrazgo.org/
https://www.ugr.es/~mlamolda/congresos/geoevents/maestrazgo.html
https://www.tourism-review.com/travel-tourism-magazine-examine-the-dinosaur-fossils-in-the-maestrazgo-geopark-article1186

 

Zpět