Altdorf bei Nürnberg / Wallenstein-Festspiele

28.06.2012 08:42

Altdorf bei Nürnberg / Wallenstein-Festspiele
Valdštejnské slavnosti v Altdorfu u Norimberku

Každé z měst, která pořádají Valdštejnské slavnosti či Valdštejnské dny, má nějaké téma, které nějakým způsobem formuluje ve vztahu k Valdštejnovi, nějaký koncept oslav, vycházející i z prostředí, kde se slavnosti pořádají, i nějaké časové rozvržení. To znamená, že v každém jednotlivém případě máme různou podobu toho, co to které město uspořádá.

Bývalé univerzitní město Altdorf u Norimberka vychází z jedné epizody Valdštejnova studentského života na zdejší univerzitě, kterou zmiňuje i Friedrich Schiller v Valdštejnově táboře, jedné z částí Valdštejnské trilogie, a kterou zpracovává i lidová hra s názvem Valdštejn v Altdorfu z konce devatenáctého století. Nastudování divadelní hry je i základním stavebním kamenem oslav, které probíhají v historickém prostoru šestnáctitisícového městečka nedaleko hlavního města oblasti Střední Franky svobodného státu Bavorska, a to jednou za tři roky v pěti červnových a červencových víkendech po sobě. To je samozřejmě poměrně zvláštní časový rozvrh, odlišný ve srovnání s dvouletým odstupem u některých českých měst (Jičín, Frýdlant) či každoročním slavením (Cheb).

Příběh, který vytváří „story“ festivalu, se odehrál v prostoru vzdělávacího ústavu, založeného jakožto vysoká škola říšského města Norimberk v roce 1575 původně jako akademie a v roce 1622 povýšené na univerzitu, užívající názvy Universität Altdorf, Altdorfina či Academia norica. Univerzita byla zrušena v roce 1809 bavorským králem Maxmiliánem I., její budova, nazývaná Wichernhaus podle učence a teologa, žijícího v 19. století, od doby, kdy bylo takto změněno její určení, se stala zařízením pro tělesně postižené.   Nastudování hry vychází z konceptu „lidové hry“ Franze Dittmara, která měla v roce 1894 premiéru v Altdorfu a je uváděna, od roku 1952 pravidelně v tříletém intervalu v rámci Valdštejnských slavností v prostředí, kde Valdštejn opravdu studoval. Zadání „lidové hry“ naplňuje skutečnost, že se na jedné straně opírá o amatérský divadelní soubor, jehož členové vystupují v hlavních rolích, na straně druhé zapojuje co nejvíce dalších „historických skupin“ šermířů či jinak zaměřených společenství, v mnohém podobných i našim historickým skupinám, které vycházejí z nějakého námětu (ve východních Čechách prusko-rakouská válka 1866, napoleonské války, první světová válka), v lecčem se nicméně od těch našich liší. Tyto skupiny pak jsou i širším základem celého dění v prostoru města, to znamená vojenského ležení v centru i za branami města, průvodu či dalších aktivit během festivalu.

V následujícím popíšu jednotlivé aspekty, využiju při tom jednak prameny (místní noviny, Wikipedii) i vlastní zkušenost z dvoudenního pobytu v Altdorfu na pozvání organizátorů Valdštejnských slavností a města Altdorf.

Místo:
Altdorf bei N. je takřka šestnáctitisícové město v středofanckém (Mittelfranken) zemském okrese Norimberský kraj (Nurnberger Land), vzdálené zhruba pětadvacet kilometrů jihovýchodně od Norimberku.
V přehledu historických dat se uvádí období kolem r. 800 jako francký královský dvůr, 1129 první písemná zmínka o městě, v roce 1281 je Hofmark Altdorf  pod císařskou správou, 1368 založení trhů, 1387 písemná zmínka o „městě“, budování hradeb a příkopů, 1393 prodej pomořanským vévodou Swantiborem falckraběti Ruprechtovi, 1504 vlastnictví císařským městem Norimberk, 1575 založení gymnázia / akademie, 1622 povýšení na univerzitu, vedle Valdštejna zde 1666 promuje Gottfried Wilhelm Leibniz, 1806 připadá Altdorf spolu s Norimberkem Bavorsku, 1925 je v seminární budově Zemským spolkem pro vnitřní misi vytvořeno zařízení pro tělesně postižené, 1945 sídlo zemského úřadu (do roku 1965).

V podstatě dramatická hříčka, anekdota o pudlu, který je svým způsobem hlavním hrdinou celé hry, je zachycena už v Schillerově dramatu Valdštejnův tábor, prvním dílu jeho trilogie o Valdštejnovi. Píše se zde – v originále:

Friedrich vo Schiller im Drama „Wallensteins Lager“

Ja, er fing´s klein an und ist jetzt so groß,
denn zu Altdorf, im Studentenkragen,
trib er´s mit Permiß zu sagen,
ein weinig locker und burschikos,
hätte seinen Famulus bald erschlagen.
Wollten ihn drauf die Nürnberger Herren
mir nichts, dir nicht ins Karzer sperren;
´s war ust ein neugebautes Nest,
der erste Bewohner soll´es taufen.
Aber wie fängt er´s an? Er lässt
weislich den Pudel voran erst alufen.
Nach dem Hunde nennt sich´s bis diesen Tag;
ein Richter Kerl sich dran siegeln mag.
Unter des Herrn green Taten allen
hat mir das Stückcchen besonders gefallen.

Ve volném překladu by to bylo asi toto:
Ano, začal tak malý a teď je tak velký,
neboť v Altdorfu, ve studentském límci,
se choval, dovolím si říci,
poněkud uvolněně (nevázaně) a bujaře,
málem utloukl svého famula.
Norimberští páni ho poté chtěli
zavřít prostě do karceru (vězení),
byla to právě postavená díra
a měla být pokřtěna podle prvního zavřeného.
Ale jak se to seběhlo? Nechá
před sebou mazaně vběhnout pudla
a po něm se to jmenuje až dodnes.
V tom se zrcadlí pravý chlap.
Mezi všemi velkými činy pána
se mi tenhle kousek obzvláště líbil.

V 19. století vznikla z pera Franze Dittmara (1857-1915) divadelní hra, která tento motiv, vedle dalšího, o odmítnuté nabídce zamilovaného studenta Valdštejna a záchraně města, když je Valdštejn chce jako pomstu za jeho věznění v době studentských let, nyní už jako generalisimus chce vypálit a žena, kterou kdysi miloval, jej prosbou na kolenou oblomí, aby tak nečinil.

Dějem takřka triviální hra, svým duchem možná v něčem podobná těm z počátků našeho národního obrození, měla nicméně především společenský význam. Města v jižním Německu, bohatá na historii, jako byly např. Rothenburg ob der Tauber či Dinkelsbühl, příběhy ze své bohaté historie začaly podporovat svůj počínající turistický ruch a tím i svou kulturní identitu.  Vyhledala příběhy z třicetileté války, které se vázaly k jejich historii a začala je hrát v divadelních kusech. Tyto hry pedstavovaly velký úspěch pro města, proto chtělo několik osob veřejného života v Altdorfu vytvořit něco podobného.

Na konci devatenáctého století se otázal Johann Böhm, učitel altdorfského učitelského semináře, svého přítele Franze Dittmara, zda by nechtěl napsat divadelní hru na námět pobytu Albrechta z Valdštejna v Altdorfu. Ten přijal a 19. března 1894 přednesl recitátor Ludwig Heller Dittmarův text při jedné schůzi. Byl založen výbor, který měl zorganizovat provedení divadelního kusu na originálním místě Valdštejnova studia v Altdorfu. 12. srpna měl kus premiéru a  v letech 1895, 1896, 1899, 1906, 1909 a 1912 byl kus znovu a znovu uváděn. Během první světové války a vzhledem k inflaci nemohl být kus pravidelně uváděn, ale ve třicátých létech a pak od roku 1952 byl pravidelně po třech letech v létě příslušného roku uváděn.

Postupně narůstal počet účinkujících, jakož i počet repríz. Hra se v průběhu desetiletí nijak podstatně neměnila, nicméně narůstalo množství dalších aktivit spojených s vlastní divadelní hrou, například vojenské ležení s atmosférou 17. století s různými kostýmovanými skupinami, jako jsou kozáci, lancknechti, Chorvaté, mušketýři či cikánský tábor za městem. Celkem se na „Valdštejnovi“ podílí více než šest set osob.

Divadelní hra sestává ze třech dějství a dohry, odehrává se kolem roku 1600, dohra 1632. Valdštejn studuje na univerzitě v Altdorfu, je známý především „chlastem a rvačkami“ (saufen und raufen) a se svými přáteli patří k těm nejhorším studentům vůbec. Jeho největším protivníkem je pastor Schopper, kterému se Valdštejnovy způsoby nelíbí. Valdštejn se zamiluje do Aničky (Ännchen), dcery pastora, ta je nicméně zasnoubena s Nößlerem, vzorným studentem. Když Valdštejn přikáže svému famulovi, aby Aničce přinesl kytici květin, zastaví ho  Nößler a za peníze od něj vyzví, komu je kytice určena. Nößler a Valdštejn se začnou přít a vyzvou jeden druhého k souboji. Kromě toho Valdštejn ztluče svého famula. Má být potrestán a být zavřen v karceru, nově postaveném studentském vězení. To má dostat název podle prvního potrestaného. Tomu chce Valdštejn předejít, pustí před sebou do vrat vězení svého pudla, pročež karcer dostane jméno „Psí díra“. Po svém propuštění z vězení se Valdštejn dozví, že jeho strýc, který se o něj staral po smrti jeho rodičů, mu nyní odepřel přízeň. Musí opustit univerzitu. Rozhodne se proto pro kariéru v císařské armádě a přiměje některé studenty, aby ho následovali. V dohře, odehrávající se, jak již zmíněno, v roce 1632, Nößler vystupuje již jako rektor univerzity. Je na příkaz Valdštejnův zajat Chorvaty. Když Valdštejn začne útočit na Altdorf, rozhodnou se jeho obyvatelé pro odpor do posledního dechu. Když generalissimus nicméně pronikne do města, poznají, že zachráněni mohou být pouze na základě jeho milosti. Valdštejn nejdříve nepozná  Nößlerovu ženu, když se ta ale nechá poznat jako Anička, ušetří město a propustí rektora i všechny ostatní vězně.

Při zkoumání historického pozadí bylo podle nejnovějších rešerší zjištěno, že část Valdštejnova života, jak je ve hře líčena, odpovídá v mnohém historické realitě. Skutečně existovali další dva studenti a všichni tři byli zapleteni do „aféry Valdštejn“. Opravdu hrozili Schopperovi. V dokumentech je zmíněno i jméno Valdštenova famula. Valdštejn ho málem utloukl k smrti, protože se nečinně koukal z okna. Také dohra má historické prvky. Nößler se skutečně stal prorektorem a rektorem univerzity. Je ovšem na druhou stranu skutečnost, že nikdy v Altdorfu nestudoval. Valdštejn táhl se svým vojskem v blízkosti Altdorfu. Že by ale vstoupil podruhé do jeho bran, je nicméně nepravděpodobné.

Odkazy na německé Wikipedii k problematice
https://de.wikipedia.org/wiki/Altdorf_bei_N%C3%BCrnberg
https://de.wikipedia.org/wiki/Wallensteinfestspiele_%28Altdorf_bei_N%C3%BCrnberg%29
https://de.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A4t_Altdorf

https://de.wikipedia.org/wiki/Wallenstein_in_Altdorf
https://de.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A4t_Altdorf#Die_.E2.80.9EAff.C3.A4re_Wallenstein.E2.80.9C

https://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_von_Holk
https://holkschehorde.de/

Články v místním tisku
https://n-land.de/lokales/lok-detail/datum/2012/06/24/gemeinsam-viel-freude-haben.html
https://n-land.de/der-bote/lok-detail/datum/2012/06/22/wallenstein-bindeglied.html
https://n-land.de/der-bote/der-verlag/kontakt.html

Stránky Valdštejnských slavností v Altdorfu
https://www.wallenstein-festspiele.de/

Webové stránky města
https://www.altdorf.de

Alba fotografií z mé cesty do Altdorfu na Valdštejnské slavnosti 2012
https://jankcelis.rajce.idnes.cz/Valdstejnske_slavnosti_v_Altdorfu_2012_I_-_mesto_Altdorf/
https://jankcelis.rajce.idnes.cz/Valdstejnske_slavnosti_v_Altdorfu_II_-_zahajeni_a_pruvod/
https://jankcelis.rajce.idnes.cz/Valdstejnovy_slavnosti_v_Altdorfu_2012_III/
https://jankcelis.rajce.idnes.cz/Valdstejnske_slavnosti_v_Altdorfu_2012_IV_-_divadelni_predstaveni_Wallenstein_in_Altdorf/
https://jankcelis.rajce.idnes.cz/Valdstejnske_slavnosti_v_Altdorfu_2012_V_-_nocni_pruvod%2C_rani_mse_a_spolecna_fotka/

Zpět