nepravidelná slovesa II

 

rufen

volat

er ruft

er rief

er hat gerufen

saufen

chlastat

er säuft

er soff

er hat gesoffen

saugen

sát

er saugt

er sog

er hat gesogen

schaffen

tvořit

er schafft

er schuf

er hat geschaffen

scheiden

oddělit, rozvést

er scheidet

er schied

er hat geschieden

scheinen

svítit

er scheint

er schien

er hat geschienen

schieben

sunout

er schiebt

er schob

er hat geschoben

schießen

střílet

er schießt

er schoss

er hat geschossen

schlafen

spát

er schläft

er schlief

er hat geschlafen

schlagen

bít

er schlägt

er schlug

er hat geschlagen

schleichen

plížit se

er schleicht

er schlich

er ist geschlichen

schleifen

brousit

er schleift

er schliff

er hat geschliffen

schließen

zavřít

er schließt

er schloss

er hat geschlossen

schmeißen

házet

er schmeißt

er schmiss

er hat geschmissen

schmelzen

tát

er schmilzt

er schmolz

er ist geschmolzen

schneiden

řezat, krájet

er schneidet

er schnitt

er hat geschnitten

schreiben

psát

er schreibt

er schrieb

er hat geschrieben

schreien

křičet

er schreit

er schrie

er hat geschrien

schreiten

kráčet

er schreitet

er schritt

er ist geschritten

schweigen

mlčet

er schweigt

er schwieg

er hat geschwiegen

schwimmen

plavat

er schwimmt

er schwamm

er ist geschwommen

schwinden

mizet

er schwindet

er schwand

er ist geschwunden

schwingen

mávat

er schwingt

er schwang

er hat geschwungen

schwören

přísahat

er schwört

er schwor

er hat geschworen

sehen

vidět

er sieht

er sah

er hat gesehen

sein

být

er ist

er war

er ist gewesen

senden

posílat

er sendet

er sendete

er hat gesendet

singen

zpívat

er singt

er sang

er hat gesungen

sinken

klesat

er sinkt

er sang

er ist gesunken

sinnen

přemýšlet

er sinnt

er sann

er hat gesonnen

sitzen

sedět

er sitzt

er saß

er hat gesessen

sprechen

mluvit

er spricht

er sprach

er hat gesprochen

springen

skákat

er springt

er sprang

er ist gesprungen

stechen

píchat

er sticht

er stach

er hat gestochen

stehen

stát

er steht

er stand

er ist gestanden

stehlen

krást

er stiehlt

er stahl

er hat gestohlen

steigen

stoupat

er steigt

er stieg

er ist gestiegen

sterben

zemřít

er stirbt

er starb

er ist gestorben

stinken

páchnout

er stinkt

er stank

er hat gestunken

stoßen

strkat

er stößt

er stieß

er hat gestoßen

streichen

natírat, škrtnout

er streicht

er strich

er hat gestrichen

streiten

hádat se

er streitet

er stritt

er hat gestritten

tragen

nosit

er trägt

er trug

er hat getragen

treffen

potkat

er trifft

er traf

er hat getroffen

treiben

provozovat (Sport)

er treibt

er trieb

er hat getrieben

treten

šlápnout, kopnout

er tritt

er trat

er hat getreten

trinken

pít

er trinkt

er trank

er hat getrunken

tun

dělat

er tut

er tat

er hat getan

verderben

zkazit

er verdirbt

er verdarb

er ist verdorben

vergessen

zapomenout

er vergisst

er vergaß

er hat vergessen

verlieren

ztratit, prohrát

er verliert

er verlor

er hat verloren

verzeihen

odpustit

er verzeiht

er verzieh

er hat verziehen

wachsen

růst

er wächst

er wuchs

er ist gewachsen

waschen

prát

er wäscht

er wusch

er hat gewaschen

weisen

ukázat

er weist

er wies

er hat gewiesen

werben

najmout

er wirbt

er warb

er hat geworben

werfen

hodit

er wirft

er warf

er hat geworfen

wiegen

vážit

er wiegt

er wog

er hat gewogen

ziehen

tahat

er zieht

er zog

er hat gezogen

zwingen

nutit

er zwingt

er zwang

er hat gezwungen

 

Komentáře

1) Do tabulky nejsou zařazena všechna nepravidelná slovesa. Když toto učivo předkládám, vzpomenu si vždy na jednu příhodu z vysokoškolských studií: Seznámení se s dvěma možnými nepravidelnými tvary konjunktivu préterita od slovesa melken (dojit), tedy „dojil bych“ (jeden tvar byl obvyklejší, druhý méně) bylo možná zajímavé pro začínajícího studenta germanistiky, kterým jsem kdysi byl, dnešní student gymnázia jej myslím může bez obav postrádat – je otázka, kolikrát za život tento tvaru použije. Navíc jej umí nahradit jednoduchým kondicionálem – ich würde melken. Uvedená tabulka je tedy výběrem (samozřejmě je možné uvažovat o tom, zda to či ono sloveso ještě přidat či zda i zde jsou slovesa s menší frekvencí používání, která mohou studentovi připadat zbytečná).

2) Další věcí, na kterou je třeba upozornit, jsou pojmy „nepravidelná“, „silná“, „smíšená“ slovesa. Ve starších učebnicích byla jako nepravidelná označena jen „velmi“ nepravidelná, tedy gehen, stehen, tun. V této tabulce neuvádím skupinu „pomocných“ sloves (haben, sein, werden) a „způsobových“ (können, müssen, wollen atd.), mohli bychom odlišit skupinu „smíšených“ -   u všech je změna v kmeni e(i) – a – a  a jsou zakončena jako pravidelná (denken – dachte – gedacht).

 

3) Slovesa jsou uváděna v základních tvarech, od nichž lze potom tvořit další řady:

např. od slovesa

weisen – aufweisen (vykazovat – nějaké prvky), ausweisen (vykazovat, v dokladech – Ausweis – průkaz), beweisen či nachweisen (dokazovat, Beweis důkaz) atd.,
ostatně stejně se chovají i pravidelná slovesa:

stellen – bestellen – einstellen – anstellen – aufstellen – nachstellen – zerstellen atd. (postavit, objednat, nařídit nebo také zastavit, sestavit např. skříňky vedle sebe, postavit nad sebou, seřídit přesněji, „rozštelovat“ atd.)

Řady nám mohou  zjednodušit učení – jiný příklad:

essen – fressen – vergessen (jíst, žrát, zapomenout).

 

Další příklady:

bieten – anbieten (nabízet)

binden – verbinden (spojovat, Verbindung spojení)

bewegen – sich bewegen (pohybovat se)

gelingen – misslingen (nepodařit se)

laden – einladen (pozvat, Einladung pozvánka)

meiden – vermeiden (vyloučit)

schwinden – verschwinden (zmizet, Verschwinde! – vypadni)

werben – sich bewerben (ucházet se)

fallen – einfallen – auffallen (napadnout – nápad, být nápadný)

 

 

4) Musíme dát občas pozor na různé změny:

a)      kommen (přijít) – bekommen (dostat) jsou v perfektu ich bin gekommen, ale ich habe bekommen

b)      ziehen – einziehen – umziehen – ausziehen  ve významu „stěhovat se“ (na-, pře-, vystěhovat) v perfektu se slovesem „sein“ – ich bin ausgezogen, zatímco sich anziehen – sich umziehen – sich ausziehen – „oblékat se (pře-, svlékat se) v perfektu se slovesem „haben“ (zvratné sloveso nemůže mít „sein“)

c)      v minulých tvarech nemusí jít o jednoduché změny hlásek, nejvýraznějším příkladem je sloveso nehmen – nahm – genommen, další jsou dvojená/jednoduchá písmena např. ve slovesech
greifen – griff – gegriffen,
streiten – stritt – gestritten,
naopak
treffen – traf – getroffen
schneiden – schnitt – geschnitten

Změna souvisí s délkou slabiky!

d)      U slova gebären znamená tvar „sie hat geboren“ rodila, zatímco „er ist geboren“ narodil se.

e)      V řadě fehlen - empfehlen – befehlen je základní sloveso pravidelné, ostatní nepravidelná – er hat gefehlt, ale ich habe es ihm empfohlen.

5) Slovesa jsou v tabulce většinou uvedeny jen v základním významu. Některá slovesa mohou mít ovšem významů několik:
schneiden – řezat, krájet, stříhat, podobně

waschen – prát, mýt

gewinnen – vyhrát (Geld gewinnen), zvítězit (im Fußballspiel), těžit (Kohle), podobně

verlieren – prohrát, ztratit
Ostatně je tomu i naopak, české sloveso překládáme několika významy

stát – stehen (an der Ecke), kosten (zehn Kronen)

platit – gelten – platit (mít platnost), das Gesetz gilt, zahlen (zaplatit, např. v restauraci, „Ich zahle“)
Sloveso schaffen – jako nepravidelné znamená tvořit (ein Werk), jako pravidelné stihnout (ich habe es nicht geschafft).

 

6) Některá slovesa jsou podobná a studenti je zaměňují, ostatně podobně jako „können“ a „kennen“, navíc významově podobná. Tedy neplést: bieten a bitten, wachsen a waschen (liší se o jedno písmenko), podobně lesenlösen (řešit problém, úkol, pravidelné sloveso), schießen – scheißen *vulg. (uvádím spíš jako varování)

 

7) Učení může usnadnit někomu seřazení do třech skupin, případně dalších podskupin, podle toho, jak se proměňuje tvar slovesa. Uvádím zde toto členění pouze orientačně:

A – B – A        lesen – las - gelesen

A – B – B        schreiben – schrieb - geschrieben
A – B – C        trinken – trank - getrunken

8) Tyto poznámky je možné dále rozšiřovat, nerad bych ale, aby to někoho odradilo