Trpný rod

                                                                                              Karlík kopnul Pepíka

I.
Trpný rod bývá jednou z nejprotivnějších kapitol gramatiky. Každý druhý říká, „já to nechápu“. Přitom je to vlastně jednoduché. To nám jen samy jazyky, čeština i němčina, celou věc trochu komplikují.

Všechno půjde hladce, ale nejdříve si musíme uvědomit, co to vlastně je trpný rod, smysl/obsah tohoto pojmu.

Máme větu

Karlík kopnul Pepíka.

To je činný rod, „Karlík“ je podmět a něco udělal, učinil, byl „aktivní“. 

Pepík byl kopnut Karlíkem.

Toto je trpný rod, „Pepík“ je sice podmět, ale udělal to Karlík. Pepík trpí, je pasívní. Měl ho taky nakopnout.

V češtině nám mate chápání skutečnost, že máme dvě podoby trpného rodu – „složený tvar“ a „zvratný“:

Petr je hledán.                    složený tva

 

Hledá se Petr                      zvratný tvar

Ten první může působit trochu nepřirozeně, škrobeně (přitom ho také potřebujeme, např. v odborném nebo administrativním stylu), proto ale také věta „Pepík byl kopnut Karlíkem“ vypadá jaksi divně.

To ale není všechno. Stejně jako zvratný trpný rod na první pohled vypadá zvratné sloveso

Hledá se Petr.

trpný rod, podmět je „Petr“, ale hledá ho někdo jin

 

Petr se myje.  „Petr“ je podmět stejně jako třeba „Petr píše“ – je to zvratné sloveso.

Toto si ale běžně neuvědomujeme, a to je důvodem zmatku, který může nastat – důvod, proč „nepoznáme“ trpný rod.
V němčině obě věty musíme přeložit takto:

Petr wird gesucht.

Petr wäscht sich.

II.
Tak a teď už jen ta gramatika.

Zapamatujte si a promyslete do důsledků jednoduché pravidlo:
Trpný rod vytvoříme pomocí slovesa werden v „příslušném tvaru“ a příčestí významového slovesa.

 „Příčestí“ známe z minulého času: 

Ich habe das Buch gesucht.

Sloveso werden v přítomném čase umíme z tvaru futura (budoucího času): 

Ich werde das Buch suchen.

Zkombinujeme obojí a máme to: 

Das Buch wird gesucht.

Připomeňme si znovu princip zmíněný na začátku:

v rámečku vyznačený aktivní výraz
v rámečku vyznačený pasívní výraz

V trpném rodě je „pasívní výraz“ podmětem.
Nebo chcete-li – předmět z aktivní věty se stal podmětem.

Nu a teď ten „příslušný tvar“:

Das Buch wird gesucht. – Kniha se hledá. / přítomnost, prézens.

Das Buch wurde gesucht. – Kniha se hledala. / minulost, préteritum

Das Buch ist gesucht worden. – Kniha se hledala. / minulost, perfektum
(tvar „geworden“ zjednodušíme na „worden“)

Das Buch wird gesucht werden. – Kniha bude hledána. / budoucnost, futurum

Pzn. Ve výkladu záměrně používám výraz „příčestí“, abych celou věc zbytečně nekomplikoval. V češtině máme „příčestí minulé“ – hledal, a „příčestí trpné“ – hledán. V němčině je to, jak je z uvedeného zřejmé, jeden a tentýž tvar – správně se označuje jako „Partizip II“ (druhé příčestí), „první“ odpovídá totiž českému přechodníku – „suchend“ – hledající.

III.
Přečtěte si následující dvě věty:

Das Geschäft wird geöffnet.

 

Das Geschäft ist geöffnet.

První říká – „Obchod se právě otevírá.“ – vyjadřuje činnost
Druhá říká – „Obchod je otevřen.“ – vyjadřuje stav (výsledek).

V češtině první větu označujeme jako trpný rod, druhou nikoli. V němčině je první věta trpný rod průběhový „Vorgangspassiv“, druhý stavový „Zustandspassiv“.

Stejně jako v předchozím případě můžeme vytvořit minulý či budoucí čas.

Das Geschäft ist geöffnet. – Obchod je otevřen.
Das Geschäft war geöffnet.
– Obchod je otevřen.
Das Geschäft wird geöffnet sein .
– Obchod bude otevřen.

Poznámka

Můžeme to všechno poplést dohromady, takže jen krátká rekapitulace:
Das Mächen ist hübsch. – Dívka je hezká. / být + přídavné jméno
Petr ist nach Prag gefahren. – Petr jel do Prahy. / minulý čas s pomocným slovesem „ist“
Das Geschäft ist geöffnet. – Obchod je otevřený. / stavový  TR – být + příčestí

Cvičení pro první orientaci

Der Chef wird gesucht. – Hledá se šéf (TR). Wir haben das Buch den ganzen Tag gesucht. (Hledali jsme tu knihu celý den (Perf.). Wie gesagt,… - Jak řečeno (vlastně wie wurde gesagt, TR). Der Mai ist gekommen. Přišel květěn (Perf.) Der Junge ist begabt. – Chlapec je nadaný (být + adj.). Das ist schon erledigt. – To je už vyřízené. Wie wurde das gemacht. – Jak to udělali? (dosl. Jak to bylo uděláno? – TR). Das Kloster ist im 17. Jahrhundert gebaut worden. – Klášter byl postaven v 17. stol. (TR)