Stylistika / Opakování

I.
1. Co je to stylistika? Co je slohové rozvrstvení jazykových prostředků? Jaké požadavky jsou na „sloh“ po  jazykové stránce? Jací jsou slohotvorní činitelé (2 typy)? Které jsou jazykové styly podle funkce projevu? Dejte příklad „jazykového útvaru“, který je vypracován v nějakém „jazykovém stylu podle funkce projevu“ (funkčním stylu) a určitým „slohovým postupem“? ‚triáda „funkční styl“, „slohový postup“ – slohový útvar“
2. Kam patří „hlášení“, „protokol“, „přednáška“, „esej“, „životopis“, „úvodník“, „článek“ podle funkčního stylu?
3. Které znáte nejčastější útvary stylu publicistického?
4. Čím se vyznačuje umělecký styl z hlediska využití jazykových prostředků (slohové rozvrstvení jazykových prostředků)?
5. Která tvrzení jsou správná?
vyjádření názorů autora, zamyšlení, hodnocení, srovnávání a vyvozování logických závěrů = informační postup
vystižení vnějších znaků, příznačných rysů objektu nebo děje; zřetel k částem, k celku nebo k souvislostem; volba pořadí popisu částí = úvahový postup
vysvětlení podstaty jevu (nejen vnější znaky, ale i vnitřní vztahy, souvislosti, příčinné jevy) = výkladový postup
https://cs.wikipedia.org/wiki/Stylistika
https://cs.wikipedia.org/wiki/Funk%C4%8Dn%C3%AD_styl
II.
1. Do kterého funkčního stylu patří inzerát? Jak se nazývá soubor inzerátů? Jak se nazývá ten, který si inzerát podá? Jaké druhy inzerce znáte?
2. O čem mohou být občanské inzeráty? Čeho se týká komerční inzerce? Jak bývá v časopisech a novinách vyznačena?
https://cs.wikipedia.org/wiki/Inzer%C3%A1t
3. Uveďte média, v nichž se uplatňuje publicistický styl.
4. Uveďte, o jaký útvar se jedná v následujících případech:
kritická poznámka k událostem a názorům; krátký útvar
obsahuje nejdůležitější aktuální informaci
autor vyjadřuje názor, zaujímá stanovisko k nějakému problému
útvar stylu publicistického a uměleckého, jedná se o drobná zábavná témata všednodenního života
rozhovor
5. Co je to klišé?
https://cs.wikipedia.org/wiki/Publicistick%C3%BD_styl
6. Jakou roli má novinář v interview? Co je to autorizace?
https://cs.wikipedia.org/wiki/Interview
https://cs.wikipedia.org/wiki/Autorizace
Jaké významy má slovo reprodukce?
https://cs.wikipedia.org/wiki/Reprodukce
7. Co je to tiráž?
https://cs.wikipedia.org/wiki/Tir%C3%A1%C5%BE
8. Kdo je zakladatelem „sloupku“? Kdo je psal?
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sloupek_%28%C5%BEurnalistika%29
9. Jaké významy má slovo „referát“ (3). Co znamená v žurnalistice?
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zpr%C3%A1va
https://cs.wikipedia.org/wiki/Refer%C3%A1t

III.
(opakování podle
https://www.havape.estranky.cz/clanky/nezarazene/publicisticky-styl )
Najděte si v textu „Útvary“ a reprodukujte, jak blog charakterizuje

- úvodník
- článek
- komnetář
- kurzívu
- glosu
Co je v charakteristice oproti Wikipedii navíc? Kde se používá „vtipnost“, kde řečnické otázky, kde se hovoří o „skutečné události“, jaké druhy reportáže mohou být, o který jde útvar, který je charakterizován jako zpracování zábavným „ lehčím“, ironickým nebo humorným tónem, vtipně a duchaplně s cílem kritizovat veřejný jev, vyvolat okamžitou reakci – odezvu – snaha věc napravit – má vyvrcholení – pointu
který má podmínku – očité svědectví autora?

IV.
Jaký je rozdíl mezi žurnalistikou a publicistikou?
https://cs.wikipedia.org/wiki/Publicistika
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDurnalistika

V.
Napište:

a) reportáž na téma kulturní nebo sportovní událost do regionálního tisku
b) otázky pro interview se známou osobností (hercem, zpěvačkou apod.) o jejích dalších uměleckých záměrech
c) esej na téma „dnešní životní styl“
d) odborný článek na téma „co budeme potřebovat, jestliže se budeme chtít v životě dobře uplatnit“?
e) charakteristiku postavy z českého nebo světového románu 19. století

Další materiály (také v cizích jazycích)
https://www.schuelerzeitung.de/unterstuetzung-und-service/sz-handbuch/text-und-stilformen/
Prohlédněte si některé internetové noviny:
https://www.ceskenoviny.cz/
https://zpravy.idnes.cz/mfdnes.asp
https://ihned.cz/
https://www.denik.cz/
Najděte na poslední stránce regionální deník, který se týká našeho města.
Pokračování příště